Points

Points Year #1 Rider – Season End Last Updated
2024 V OTHG Points 2023 TBD 03/28/2024
2023 V OTHG Points 2023 Natascha Shelton Final
2023 National Points 2023 Final
2022 V OTHG Points 2022 Rick Moccardini Final
2022 National Points 2022 Final
2021 V OTHG Points 2021 Joe Klopf Final
2020 V OTHG Points 2020 N/A Season Canceled
2019 V OTHG Points 2019 Kevin Green Final
2019 National Point 2019 Final
2018 V OTHG Points 2018 Russell Wallace Final
2018 National Points 2018 Final
2017 V OTHG Points 2017 Chris Trelut Final
2017 National Points 2017 Final
2016 V OTHG Points 2016 Anthony Urias Final
2015 V OTHG Points 2015 Dan Jones Final
2014 V OTHG Points 2014 Mike Wilson Final
2014 National Points 2014 Final
2013 V OTHG Points 2013 Joe Roark Final
2013 National Points 2013 Final
2012 V OTHG Points 2012 Mike Tucker Final
2012 National Points 2012 Final
2011 V OTHG Points 2011 Mike Tucker Final
2011 National Points 2011 Final
2010 V OTHG Points 2010 Mike Tucker Final
2009 V OTHG Points 2009 Mike Tucker Final